bplist00\NSURLNameKey_NSURLFileSizeKey_NSURLFileResourceTypeKeyYchef.html1_NSURLFileResourceTypeRegular/JTWv